Ansprechpartner

Manuela Luckei
Hausleitung Seniorenzentrum Marienheim & St. Severin
Telefon: 02402/962-4320
E-Mail: manuela.luckei@seniorenzentrum-aachen.de

Sylvia Wilhelmi
Leitung Sozialer Dienst Seniorenzentren Marienheim & St. Severin
Telefon: 0241/55 00 11-4220
E-Mail: sylvia.wilhelmi@seniorenzentrum-aachen.de

Birgit Hallmann
Pflegedienstleitung Seniorenzentrum Marienheim
Telefon: 02402/962-4330
E-Mail: birgit.hallmann@seniorenzentrum-aachen.de

Ilona Häcker
Verwaltung Seniorenzentrum Marienheim
Telefon: 02402/962-0
E-Mail: ilona.haecker@seniorenzentrum-aachen.de

Sandra Alves Senior
Pflegedienstleitung Seniorenzentrum St. Severin
Telefon: 0241/55 00 11-4230
E-Mail: Sandra.AlvesSenior@seniorenzentrum-aachen.de

Teresa Saltik
Verwaltung Seniorenzentrum St. Severin
Telefon: 0241/55 00 11-0
E-Mail: teresa.saltik@seniorenzentrum-aachen.de

Ayshe Schoelen
Pflegedienstleitung Servicezentrum Häusliche Pflege - SHP
Telefon: 0241/6006-4400
E-Mail: ayshe.schoelen@shp-aachen.de

Stefan Lindam
Pflegedienstleitung Tagespflegehaus Brander Quartier
Telefon: 0241/6006-4450
E-Mail: stefan.lindam@shp-aachen.de

Sabine Grzondziel
Pflegedienstleitung Tagespflege Am Pannhaus
Telefon: 0241/6006-4460
E-Mail: sabine.grzondziel@shp-aachen.de